CARTRADERGALLERY.COM – FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az:

Cégnév: Autohaus – Kovács Kft.
Székhely: 1237 Budapest, Temető sor 33.
Adószám: 25533129-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-280663
Képviselő: Kovács Tamás [Ügyvezető]
(a továbbiakban: Közvetítő), másrészről a:

Cégnév:
Képviselő:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
E-Mail:
Telefon:
mint Vevő (továbbiakban Vevő), együttes említésük esetén Szerződő felek, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Közvetítő Magyarország márkakereskedéseivel vagy egyéb használtautó flottát fenntartó cégekkel (Később: Megbízó illetve Eladó) kötött külön megállapodás alapján, megbízói autók körében, folyamatos licitálási és vásárlási lehetőséget biztosít a Vevő részére, a mindenkori meghirdetett internetes felületén.

2. Vevő az 1. pontban felkínált lehetőséggel élve, a megnevezett internetes felületen, hivatalos és visszavonhatatlan vételi ajánlatot tehet az Közvetítő által meghirdetett gépjárművekre. Felek megállapodnak, hogy a licit lezárásáig a vételi ajánlat a Vevő részéről bármikor módosítható, mindig az utoljára megtett licit az érvényes ajánlat, mely a licit lezárását követően már vissza nem vonható. Vevő az Közvetítő részére adott árajánlatát 30 napig kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve, az árajánlatban megjelölt állapotú gépjárműre vonatkozóan.

3. Minden a gépjárművekre vonatkozó, a megnevezett internetes felületen illetve a licitálás során megjelenő illetve ajánlati árat úgy kell tekinteni, hogy az tartalmazza az ÁFÁ-t (amennyiben van ÁFA tartalma).

4. Vevő vállalja amennyiben hivatalos értesítést kap vételi ajánlatának elfogadásáról, úgy az értesítésben leírtaknak megfelelően Eladó vagy a Közvetítő által a Vevő számára kiállított proforma számla, végszámla, fizetési értesítő vagy adásvételi szerződés alapján az autó árát megfizeti az Eladónak az értesítéstől számított 5 munkanapon belül.

5. Felek megállapodnak, hogy Közvetítő a fenti szolgáltatásért Vevő részére sikeres licit esetén az értékesített autók eladási árából számítva ügynöki jutalék számlát állít ki. Az aktuális jutalék mértéke az alábbi táblázat szerint minden esetben a következő:

1 HUF499.999 HUF 10.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
500.000 HUF – 999.999 HUF 18.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
1.000.000 HUF – 1.999.999 HUF 25.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
2.000.000 HUF – 4.999.999 HUF 35.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
5.000.000 HUF – 9.999.999 HUF 40.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
10.000.000 HUF – 14.999.999 HUF 45.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
15.000.000 HUF – 19.999.999 HUF 50.000 HUF + ÁFA / Gépjármű
20.000.000 HUF felett 55.000 HUF + ÁFA / Gépjármű

Felek megállapodnak, hogy fenti díjon felül adminisztrációs díj kerül kiszámlázásra minden sikeres licit esetén, melynek mértékre: 5.000 HUF + ÁFA / Gépjármű

6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben sikeres licitálást követően Vevő a 4. pontban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, úgy az a vételi szándéktól történő elállásának minősül. Amennyiben a Vevő a vételtől neki felróható okokból eláll, úgy köteles az 5. pont szerinti jutalékot, valamint a licitált összeg 15%-át bánatpénz címén a Közvetítőnek megfizetni. Ameddig ezen összegek nem folynak be Közvetítőhöz, Vevő rendszertagságát a Közvetítő felfüggeszti.

7. A Vevő köteles a gépjármű vételárának kifizetésétől számított hat (6) munkanapon belül a megvásárolt gépjárművet elszállítani az Eladó által meghatározott helyről, vagy a Közvetítő telephelyéről. Ezen a határidőn túl a gépjármű a Közvetítő telephelyén történő tárolás esetén a tárolásért: 750 HUF + ÁFA / Nap, azaz (Hétszázötven forint / Nap) összegű tárolási díjat számít fel a Közvetítő.

8. A 4. pont szerinti jutalék elszámolása jelen szerződés aláírásának dátumától kezdődően, ügyletenként történik meg, oly módon, hogy az erről kiállított számlát, az azon feltüntetett fizetési határidő betartásával a Vevő a Közvetítő részére a Raiffeisen Bank-nál vezetett 12010659-01552787-00100002 bankszámlájára átutalja.

9. Szerződő felek rögzítik, hogy a gépjármű állapotfelmérését a Megbízó (ha Szerződött Márkakereskedés) vagy a Közvetítő végzi el, ha a gépjármű állapotfelmérését a Megbízó végezi, ezért a Közvetítő semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá a Szerződő felek rögzítik, hogy a gépjármű átadását követően, a gépkocsi állapotában a Vevőnél bekövetkezett változásért, illetve bármilyen módosításért Közvetítő vagy Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik, illetve, hogy a gépjármű eredetvizsgálatának elvégeztetése nem az Eladó vagy a Közvetítő terhe.
10. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az értékesítésnek a Közvetítő által előírt ügymenetét betartja.

11. Jelen megállapodást a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik, melyet bármely fél indoklás nélkül, 30 napra írásban mondhat fel. Ebben az esetben a forgalmi jutalék és egyéb tartozások elszámolására a szerződés megszűnésének dátumával kerül sor. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy a rendszerben szereplő autók tulajdonosa (Megbízója) indoklás nélkül kérheti a Vevő licitálási jogának felfüggesztését az általa licitre bocsátott autókra vonatkozóan. A Megbízó és a Vevő közti nézeteltérések rendezésében Közvetítő nem vállal semmilyen szerepet.

12. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott vásárlási és licitálási lehetőség körében nem folytathat összehangolt magatartást, vagy együttműködést annak érdekében, hogy a gépjármű vételárát csökkentse. Tilos a licitáló társak megtévesztése, az oldalon üzemeltetett licitálási rendszer mindenkori általános szabályainak a megszegése. Vevő tudomásul veszi, hogy a licit rendszeren kívül a megjelenített Megbízónak tilos ajánlatot adnia és megvásárolnia az aukcióra került gépjárműveket. Minden ilyen esemény a licit díj megfizetését, automatikus kitiltást és szerződésbontást vonhat maga után.

13. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő nem részesítheti a Közvetítő képviselőjét sem anyagi, sem más anyagi jellegű szolgáltatásban, kedvezményben.

14. Szerződő felek rögzítik, amennyiben Vevő a jelen szerződés bármely pontját megsérti, Közvetítő a rendszerből azonnal kizárja és a szerződés megsértésének következtében felmerült kárát megtérítteti, beleértve azt a kárt is, amelyet az Eladó szenved el és Közvetítőre hárít.

15. Vevő vállalja és kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a rendszerbe történő belépéssel és az első ajánlattétellel jelen szerződést elfogadja, a szerződés minden pontját magára érvényesnek tekinti.

16. A megállapodással, illetve a megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat Szerződő felek elsősorban egymás közti egyeztetés keretében rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, Szerződő felek kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Szerződő Felek a jelen megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.